Warunki Korzystania

AGCO Finance prowadzi niniejszą stronę internetową, aby informować o swoich produktach i usługach.

Strona internetowa AGCO Finance jest oferowana Użytkownikom pod warunkiem przyjęcia warunków opisanych poniżej. Wejście na tę stronę i korzystanie z niej jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków.

Korzystając z systemu Użytkownik wyraża zgodę na administracyjny monitoring prowadzony o każdej porze. Ponadto Użytkownik zostaje poinformowany, że administratorzy systemu mogą dostarczyć dowodów na ewentualną działalność przestępczą wykrytą w trakcie takiego monitoringu odpowiednim organom prawa. Jeżeli Użytkownik nie zgadza sie na monitoring, powinien opuścić system już teraz.

Wszystkie materiały dostępne na tej stronie są własnością lub na licencji AGCO Finance i są chronione prawem autorskim. Teksty, dźwięki, filmy, ilustracje, programy i wszelkie inne treści znajdujące się na stronie nie mogą być kopiowane, zmieniane, rozpowszechniane czy udostępniane osobom trzecim dla celów komercyjnych bez pisemnego zezwolenia AGCO Finance. AGCO Finance nie gwarantuje, że wykorzystanie informacji zawartych na stronach internetowych nie naruszy praw stron trzecich, które nie są powiązane z AGCO Finance. Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie może być interpretowana jako przyznanie licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek patentów lub znaków towarowych AGCO Finance bez pisemnej zgody AGCO Finance ani stron trzecich, których patenty lub znaki towarowe mogą być wyświetlane. Wszelkie pytania dotyczące wykorzystania patentów albo znaków towarowych, lub czy element jest znakiem towarowym AGCO Finance powinny być kierowane do AGCO Finance.

W zakresie w jakim zezwala na to prawo obrazy tekstowe oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej są dostarczone “tak jak są” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji jakości, przydatności do określonych celów lub nienaruszania jakichkolwiek praw osób trzecich. Niniejsza klauzula nie narusza praw ustawowych.

Firma AGCO Finance podjęła wszelkie starania, aby zaoferować najaktualniejsze, poprawne i jasno wyrażone informacje. Niemniej jednak istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się błędów w informacjach, za które AGCO Finance nie ponosi odpowiedzialności. Informacje zamieszczone na stronie mogą być zmienione w dowolnym momencie. Informacje o AGCO Finance lub produktach AGCO Finance mają charakter przykładowy i nie powinny być traktowane jako wiążące. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z AGCO Finance. AGCO Finance w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za specjalne, pośrednie lub wynikowe straty (z uwzględnieniem utraconych zysków i przychodów) wynikające z wykorzystywania lub niewłaściwego wykorzystywania strony internetowej, informacji, dokumentów, oprogramowania oraz innych elementów zawartych na stronie internetowej AGCO Finance bez względu na to czy wykorzystanie zostało oparte na kontrakcie, zaniedbaniu lub czynie niedozwolonym.

Strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych, które są kontrolowane lub obsługiwane przez strony trzecie. Przedstawiono je tylko dla wygody Użytkownika. Powiązane strony internetowe nie znajdują sie pod kontrolą AGCO Finance. AGCO Finance nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje, wiadomości lub materiały na takich stronach lub w jakimkolwiek linku na powiązanej stronie internetowej. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie musi oznaczać poparcia przez AGCO Finance podmiotu, tudzież stron, produktów oraz usług podmiotu, którego linki zostały zamieszczone.

AGCO Finance nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem niniejszej strony oraz jej poszczególnych elementów. Ryzyko to obejmuje między innymi wszelkie ryzyko, na które narażony jest komputer, oprogramowanie lub dane Użytkownika uszkodzone przez jakikolwiek wirus, oprogramowanie lub inne pliki, które mogą zostać przekazane lub uruchomione przez stronę internetową lub dostęp Użytkownika do niej.

AGCO Fiance Sp. z o.o.
Gdański Business Center, Budynek A, ul. Inflancka 4 A, 00-189 Warszawa Numer KRS: 0000489328

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego