Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Opis Informacji

AF zbiera i przetwarza dane osobowe dotyczące osób fizycznych, w tym między innymi naszych klientów i dostawców. AF przywiązuje dużą wagę do prywatności i ochrony danych osobowych. Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jasno przedstawia sposób zbierania przez nas danych osobowych i korzystania z nich, a także sposób wypełniania naszych obowiązków w zakresie ochrony danych.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji lub przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: ochronadanych@dllgroup.com.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych nastąpiła:
21 października 2021 roku

 

Spis treści

1. W jakich sytuacjach obowiązuje niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych?
2. Czego oczekujemy od Klientów i Dostawców?
3. Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych?
4. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
5. Czy przetwarzamy również szczególne kategorie danych osobowych?
6. W jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe?
7. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe?
8. Czy w indywidualnych przypadkach, korzystamy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym z profilowania?
9. W jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi i jak je zabezpieczamy?
10. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim i/lub do innych krajów?
11. Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe?
12. Jakie prawa Państwu przysługują?
13. W jaki sposób można skontaktować się z nami w razie żądania, pytania lub skargi?
14. Czy będziemy aktualizować niniejszą Informację o przetwarzaniu danych osobowych?


1. W jakich sytuacjach obowiązuje niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych?

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych odnosi się do przetwarzania danych osobowych:

 • Klientów i Dostawców AF; i/lub
 • osób fizycznych, które odwiedzają biura AF lub korzystają z naszych usług w serwisie agcofinance.com lub innych właściwych serwisach.

Termin “Klienci” do celów niniejszej Informacji oznacza każdą osobę, która w dowolnym momencie wyraziła zgodę na rozwiązanie (finansowe lub dla Partnera) oferowane przez AF albo złożyła wniosek na takie rozwiązanie jako użytkownik/klient końcowy lub Partner oraz jej małżonka (który wyraził zgodę na zawarcie umowy z AF) lub inne osoby, udzielające zabezpieczenia wykonania umowy. Przez Klientów, należy również rozumieć osoby kupujące od AF remarketingowane przedmioty lub klientów naszych Partnerów (Klientów), którzy korzystają z finansowanych przedmiotów w celu ich przetestowania. Nasi “Partnerzy” to producenci urządzeń i ich partnerzy zajmujący się dystrybucją (od autoryzowanych dystrybutorów i niezależnych dealerów po odsprzedawców).

Termin “Dostawca” oznacza każdą osobę, która w dowolnym momencie wyraziła zgodę na dostarczenie produktu lub usługi na rzecz AF albo zaoferowała dostarczenie produktu lub usługi na rzecz AF.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych odnosi się również do osób działających w imieniu Klientów/Partnerów/Dostawców, których dane osobowe otrzymaliśmy w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy.

W ramach różnych grup wskazanych powyżej możemy stosować różne formy przetwarzania. W razie stwierdzenia takich różnic i uznania ich za istotne, zaznaczymy to w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

W celu uniknięcia wątpliwości niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych nie dotyczy naszych (byłych) pracowników i osób starających się o pracę. Dla tych osób opracowano odrębne Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

2. Czego oczekujemy od Klientów i Dostawców?

Jeżeli jako Klient lub Dostawca przekazują nam Państwo dane osobowe dotyczące Państwa pracowników, przedstawicieli lub beneficjentów rzeczywistych (UBO), Państwa pracownicy, przedstawiciele lub UBO powinni zostać poinformowani o tym przekazaniu. Prosimy o przedstawienie im niniejszej Informację o przetwarzaniu danych osobowych, tak aby mogli dowiedzieć się w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy ich dane osobowe.


3. Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

AF jest partnerem zapewniającym finansowanie urządzeń i aktywów technologicznych. Oferujemy zrównoważone i efektywne rozwiązania umożliwiające wprowadzanie aktywów na rynek przez cały okres użytkowania aktywów: finansowanie komercyjne, finansowanie detaliczne i finansowanie urządzeń używanych. Ściśle współpracujemy z naszymi Partnerami, aby dostarczać rozwiązania finansowe dla użytkowników końcowych urządzeń i aktywów technologicznych.

AGCO Finance sp. z o.o. („AF”, „my” lub „nas”) przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych oraz zgodnie z niniejszą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych (zwaną również „Informacją”). W niniejszej Informacji pragniemy w przejrzysty sposób przedstawić Państwu najważniejsze standardy działań oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe AF:
AGCO Finance sp. z o.o.
Adres: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
Telefon: + 48 22 279 47 47
Numer w rejestrze przedsiębiorców: 0000489328 NIP (numer do celów VAT): 525-25-74-418

Jesteśmy spółką zależną AGCO FINANCE B.V., która stanowi współwłasność De Lage Landen International B.V. (51% udziałów) („DLL”) oraz AGCO International Holdings B.V. (49% udziałów). De Lage Landen International B.V. jest spółką zależną Coöperatieve Rabobank U.A. („Rabobank” i łącznie z jej spółkami zależnymi: „Grupa Rabobank”). Dane mogą być przetwarzane w ramach Grupy Rabobank w zakresie dozwolonym przez prawo. Przetwarzając dane w ramach Grupy Rabobank, przestrzegamy zasad uzgodnionych w Grupie Rabobank – Rabobank Privacy Code, które stanowią wiążące reguły korporacyjne Grupy.

AGCO International Holdings B.V. jest spółką zależną AGCO Corporation. Dane mogą być przekazywane między AGCO Finance i AGCO Corp Group w zakresie dozwolonym przez prawo i w zgodzie z naszymi uzgodnieniami.

Pytania dotyczące niniejszej Informacji lub przetwarzania danych osobowych w ogóle należy kierować do lokalnego specjalisty ds. zgodności na adres ochronadanych@dllgroup.com.

Inspektor Ochrony Danych Grupy DLL („IOD Grupy DLL”) wyznaczony został dla De Lage Landen International B.V. i jej spółek zależnych. Z IOD Grupy DLL można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: privacyoffice@dllgroup.com.

 

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą osoby fizycznej, lub wszelkie informacje, których można użyć w celu zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane osobowe są „przetwarzane” w razie prowadzenia działania lub zestawu działań dotyczących danych osobowych, takich jak zbieranie, przechowywanie, uzyskiwanie dostępu, korzystanie, przekazywanie, ujawnianie i usuwanie danych osobowych.

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe i dane identyfikacyjne:imiona, nazwisko, adres, numer telefonu, (służbowy) adres poczty elektronicznej, kopię dokumentu tożsamości, PESEL;
 • dane dotyczące umowy:. informacje o Państwa sytuacji finansowej, informacje dotyczące naszych produktów lub usług, informacje związane z uzyskaniem usług finansowych, informacje o rachunku bankowym, Państwa profil ryzyka;
 • dane potrzebne nam w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i naszego, w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i w celu prowadzenia powiązanych dochodzeń: . dane osobowe przetwarzane w rejestrach zewnętrznych i wewnętrznych Rabobank oraz na listach sankcji krajowych lub międzynarodowych;
 • rozmowy telefoniczne (notatki z przeprowadzonych przez nas rozmów), dokumentację wiadomości e-mail:  rozmowy telefoniczne, jakie prowadziliśmy z Państwem lub jakie przeprowadzili Państwo z nami. Wiadomości e-mail wysłane przez Państwa do nas oraz otrzymane przez nas od Państwa;
 • dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, portali lub aplikacji (mobilnych):. pliki cookie mogą gromadzić Państwa adres IP, dane o aplikacjach i urządzeniach wykorzystywanych przez Państwa w celu odwiedzenia naszej strony internetowej, korzystania z naszych portali lub aplikacji mobilnych w kontekście korzystania z naszych usług.


5. Czy przetwarzamy również szczególne kategorie danych osobowych?

Szczególne kategorie danych osobowych uznaje się za bardziej wrażliwe. Mogą one obejmować informacje poufne dotyczące na przykład stanu zdrowia danej osoby fizycznej, karalności lub dane odnoszące się do pochodzenia etnicznego lub rasowego. Szczególne kategorie danych będą przez nas przetwarzane wyłącznie, jeśli będzie to konieczne do właściwych celów. Szczególne kategorie danych osobowych i powiązane z nimi cele przedstawiono poniżej.

Szczególne kategorie danych osobowych

Cel

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących

Jeżeli zezwala na to prawo, możemy przetwarzać Państwa dane pochodzące ze źródeł otwartych (np. przeszukiwania mediów), dotyczące karalności lub wyroków skazujących, w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobiegania nadużyciom i sprawozdawczości dla organów nadzorczych.

Pochodzenie rasowe lub etniczne

W kontekście zapobiegania terroryzmowi i w związku ze zobowiązaniami podatkowymi mamy obowiązek rejestracji informacji o Państwa kraju urodzenia. Nie rejestrujemy jednak Państwa pochodzenia rasowego lub etnicznego, jako kategorii i nie bierzemy pod uwagę pochodzenia rasowego lub etnicznego przy podejmowaniu decyzji.

6. W jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy zbierać w następujący sposób:

 • jeżeli składają Państwo wniosek o finansowanie jako użytkownik końcowy/klient lub jako Partner;
 • jeżeli oferują nam Państwo produkt lub usługę;
 • gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową „Grupy DLL” (szczegółowe informacje zawiera Informacja o plikach cookie);
 • otrzymując je od osób trzecich (np. dane osobowe otrzymujemy od naszych Partnerów, wywiadowni gospodarczych, Biura Informacji Kredytowej, G2I, z Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG, REGON, a także od spółek, którym udzielili Państwo zgody na udostępnienie nam tych danych) lub od naszych Klientów (np. dane dotyczące małżonków naszych Klientów, osób biorących finansowane przez nas przedmioty na testy lub reprezentantów naszych Klientów/Partnerów/Dostawców);
 • jeżeli wprowadzili Państwo swoje dane na naszej stronie internetowej z prośbą o kontakt z Państwem;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (jeżeli kontaktują się Państwo z nami);
 • gdy odwiedzają Państwo biuro AF – w ramach rejestracji gości;
 • od podmiotów stowarzyszonych w ramach Grupy Rabobank (zobacz: pkt 10).


7. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z prawem każda operacja przetwarzania danych osobowych musi mieć podstawę prawną, czyli uzasadnioną przyczynę przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych określimy cel (cele) przetwarzania i nie będziemy przetwarzać danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

W celu nawiązania relacji z Klientem lub Dostawcą albo zawarcia umowy z Państwem.

Cele

Przed nawiązaniem relacji z Państwem jako Klientem lub Dostawcą musimy przetwarzać Państwa dane osobowe. Na przykład, aby ocenić możliwość zatwierdzenia Państwa jako Klienta lub Dostawcę, musimy przeprowadzić następujące kontrole:

 • Sprawdzenie uczciwości: W momencie nawiązywania relacji z Klientem jako instytucja finansowa sprawdzamy dostępne rejestry zewnętrzne i wewnętrzne rejestry Rabobank, rejestry incydentów i systemy ostrzegawcze, a także krajowe i międzynarodowe listy sankcyjne.
 • Weryfikację tożsamości: W momencie nawiązywania relacji z Klientem, jako instytucja finansowa potwierdzamy Państwa tożsamość. Poprzez wykonanie kopii Państwa dokumentu tożsamości możemy zweryfikować czy dane wymagane w procesie identyfikacji są poprawne.
 • Procedura Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer): Jesteśmy przekonani o znaczeniu i konieczności dobrego poznania swoich Klientów.

Do celów weryfikacji uczciwości i tożsamości możemy również korzystać z kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje finansowe..

 • Sprawdzenie ryzyka kredytowego: Przed nawiązaniem relacji z Klientem oceniamy czy możemy zaoferować Państwu swoje usługi.
 • W ramach oceny sprawdzamy Państwa kompetencje kredytowe z perspektywy ryzyka i potwierdzamy, czy są Państwo w stanie spełnić zobowiązania płatnicze z tytułu umowy. Ocenę tę określa się jako decyzję kredytową i opiera się ona na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Szczegółowe informacje o logicznych i prawnych podstawach zautomatyzowanego podejmowania decyzji kredytowych przedstawiono w pkt. 8.

  Podstawa prawna

  Państwa dane przetwarzamy w tych celach, ponieważ jesteśmy zobowiązani do tego przepisami prawa i/lub ponieważ jest to niezbędne w celu zawarcia umowy z Państwem.

  W celu realizacji Umowy z Państwem.

  Cele

  Po zawarciu umowy z Państwem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, jak określono poniżej:

  • Zarządzanie klientami i umowami: Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu ustanowienia i utrzymania relacji biznesowej z Państwem. Możemy również kontaktować się z Państwem w razie pojawienia się zaległości albo w celu zawiadomienia Państwa o pozostałym okresie lub nierozliczonych zobowiązaniach.
  • Usługi:W celu świadczenia pewnych usług, które są objęte umową, z udziałem osób trzecich, na przykład gdy realizujemy usługi „rozliczeniowe i windykacyjne” dla naszych Partnerów.
  • Korzystanie z aplikacji (mobilnych): Umożliwiamy Państwu korzystanie z naszych usług online. Jeżeli korzystają Państwo z naszych aplikacji (mobilnych) i/lub portali, zbieramy Państwa dane osobowe do celów zarządzania tożsamością i dostępem.
  • Rozpatrywanie reklamacji: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby uzyskać możliwość przetworzenia każdej reklamacji lub roszczenia, które mogą Państwo wnieść.

  Podstawa prawna

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tych celach, ponieważ jest to niezbędne, aby zrealizować umowę z Państwem.

  W celu wypełniania zobowiązań prawnych.

  Cele

  • Przestrzeganie prawa i przepisów, a także udostępnianie danych władzom, urzędom i organom nadzorczym: Zgodnie z (międzynarodowymi) przepisami prawa mamy obowiązek zbierania, analizowania i czasami przekazywania Państwa danych osobowych właściwym organom rządowym lub nadzorczym. Zobacz również: pkt 10.

   Musimy przestrzegać prawa i przepisów, aby móc oferować Państwu usługi finansowe.

   Poza tym musimy przestrzegać prawa i przepisów mających na celu zapobieganie oszustwom i przestępstwom, takich jak przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które nakładają na nas obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego („UBO”) spółki, z którą zawieramy umowę.

   Jeżeli organy skarbowe, sądy lub inne należycie upoważnione organy państwowe zażądają Państwa danych osobowych, mamy obowiązek prawny współpracy w ramach postępowania wyjaśniającego i ujawnienia w tym celu Państwa danych osobowych.

  • Modele ryzyka: Zgodnie z europejskimi przepisami prawa mamy obowiązek prawny opracowania modeli ryzyka, które zawierają Państwa dane osobowe. W ten sposób możemy ustalać nasze ryzyko oraz wielkość bufora finansowego, jaki musimy utrzymać w związku ze świadczeniem usług finansowych na Państwa rzecz. Te modele ryzyka obliczają prawdopodobieństwo zalegania przez Państwa z zapłatą. Dzięki nim możemy zapobiec ewentualnym trudnościom płatniczym i/lub szybciej sobie z nimi poradzić.

  Podstawa prawna

  Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub ponieważ w innym razie nie moglibyśmy zgodnie z prawem zrealizować umowy z Państwem, tak aby wypełnić obowiązek prawny. Jeżeli przepis prawa nie stwierdza wyraźnie, że musimy przetwarzać dane osobowe, aby wypełnić obowiązek prawny, ale takie przetwarzanie jest niezbędne, aby wypełnić ten obowiązek prawny, mamy prawnie uzasadniony interes, aby prowadzić takie przetwarzanie.

  W celu zapewnienia Państwu i nam oraz sektorowi finansowemu bezpieczeństwa i uczciwego traktowania.

  Cele

  Jako instytucja finansowa przetwarzamy Państwa dane osobowe w bezpieczny sposób, a także zapobiegamy oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

  • Rejestry incydentów i systemy ostrzegawcze: Jeśli chcą Państwo zostać lub już są naszym Klientem, będziemy sprawdzać wewnętrzne (grupowe) rejestry incydentów i systemy ostrzegawcze. Również organy państwowe przesyłają nam imiona i nazwiska osób, z którymi instytucje finansowe nie powinny zawierać transakcji albo, na które sektor finansowy powinien zwracać szczególną uwagę. Mamy obowiązek wpisywać te imiona i nazwiska do naszych systemów ostrzegawczych. Jeżeli sprawdzamy rejestry incydentów i/lub systemy ostrzegawcze, możemy wprowadzać Państwa dane osobowe do tych rejestrów/systemów. W takim przypadku przekażemy Państwu odpowiednie zawiadomienie, chyba że będzie to niemożliwe, na przykład z powodu żądania policji prowadzącej postępowanie w interesie tego postępowania
  • Ciągłe kontrole integralności i Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer): Gdy są Państwo naszym Klientem, jako instytucja finansowa, w dalszym ciągu sprawdzamy rejestry zewnętrzne i wewnętrzne rejestry Rabobank, rejestry incydentów i systemy ostrzegawcze, a także krajowe i międzynarodowe listy sankcji. Na bieżąco realizujemy również procedury Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer).
  • Ogólnie dostępne źródła: Sprawdzamy informacje pochodzące z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak rejestry publiczne, gazety czy Internet, starając się przeciwdziałać oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Bezpieczeństwo naszych obiektów: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów bezpieczeństwa i zarządzania dostępem fizycznym do naszych obiektów. Możemy na przykład wprowadzać Państwa dane osobowe do naszych systemów rejestracji gości, gdy będą odwiedzać Państwo nasze obiekty. Poza tym możemy także zbierać dane osobowe przy pomocy kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

  Podstawa prawna

  Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to konieczne, aby wypełnić obowiązek prawny. Jeżeli nie mamy bezpośredniego obowiązku prawnego, aby przetwarzać Państwa dane, przetwarzamy te dane na podstawie realizacji umowy lub w prawnie uzasadnionym interesie AF, sektora finansowego albo naszych Klientów i pracowników. Takim prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona integralności i bezpieczeństwa każdej z wymienionych powyżej stron.

  W celu wspierania rozwoju i ulepszania produktów i usług.

  Cele

  Rozwijamy i ulepszamy produkty i usługi na bieżąco. Z takich działań korzystamy my, nasi klienci lub inne strony:

  • Ulepszanie naszej strony internetowej: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy analizujemy Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, tak aby ulepszać tę stronę, portale lub aplikacje (mobilne). W tym celu korzystamy z funkcjonalnych plików cookie i podobnych technologii. W razie potrzeby uzyskamy Państwa zgodę (np. na marketingowe i analityczne pliki cookie). Szczegółowe informacje zawarte są w naszej Informacji o plikach cookie.
  • Poprawa jakości naszych usług: Rejestrujemy i możemy przechowywać zapisane wiadomości e-mail. Te działania podejmowane są w celu poprawy jakości naszych usług, na przykład poprzez ocenę, coaching i szkolenie pracowników. Możemy również rejestrować rozmowy telefoniczne i przechowywać je.
  • Badania w celu ulepszania naszych produktów i usług: : Możemy prowadzić badania w celu ulepszania naszych produktów i usług, poprzez poproszenie Państwa na przykład o dobrowolne przedstawienie swojej reakcji lub opinii na temat produktu lub usługi. Takim badaniami zarządza się wewnętrznie lub zlecamy je osobie trzeciej, która będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i w tym celu.
  • Tworzenie profili Klientów i profili zainteresowań: : Analiza danych osobowych umożliwia nam sprawdzenie, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych produktów i usług, a także pozwala przydzielić Państwa do grup klientów, dzięki czemu możemy określać profile klientów i zainteresowań. Do celów tych analiz korzystamy również z informacji uzyskanych od innych stron i z ogólnie dostępnych źródeł.

  Podstawa prawna

  Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w pozyskaniu informacji w celu ulepszania oferowanych przez nas produktów i usług, w postaci na przykład uzyskania pozycji preferowanego i najbardziej wykwalifikowanego dostawcy dla Państwa i innych Klientów. W razie potrzeby możemy prosić Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu opracowywania i ulepszania naszych produktów i usług. Nieudzielenie przez Państwa zgody nie wpłynie na usługi świadczone przez nas na Państwa rzecz. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

  Do celów promocyjnych i marketingowych.

  Cele

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów promocyjnych i marketingowych. W ramach takich działań możemy korzystać z danych osobowych uzyskanych od Państwa i od innych stron (takich jak Partnerzy). Optymalizujemy naszą relację biznesową z Państwem poprzez informowanie Państwa o podobnych produktach i usługach w granicach odpowiednich dla Państwa. W ten sposób mogą korzystać Państwo z naszych rozwiązań maksymalnie wykorzystując ich potencjał. Możemy również poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych do celów promocyjnych i marketingowych. Możliwość wykonywania przez nas niektórych form działań promocyjnych i marketingowych wymaga uzyskania Państwa zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Możemy korzystać z usług agencji reklamowych w celu kierowania reklamy do określonych grup docelowych, co odbywa się na podstawie określonych przez nas profili. Nigdy nie udostępniamy takim agencjom reklamowym Państwa danych osobowych.

  Podstawa prawna

  Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w optymalizowaniu naszej relacji biznesowej i informowaniu Państwa o możliwościach rozszerzenia tej relacji biznesowej. W razie potrzeby możemy również poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych do celów promocyjnych i marketingowych. Nieudzielenie przez Państwa zgody nie wpłynie na usługi świadczone przez nas na Państwa rzecz. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

  Do celów realizacji procesów biznesowych, sprawozdawczości zarządczej i zarządzania wewnętrznego.

  Cele

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia raportów zarządczych i zarządzania wewnętrznego:

  • Ryzyko kredytowe: Produkty finansowe wiążą się z ryzykiem kredytowym. Musimy ustalić poziom tego ryzyka, aby mieć możliwość obliczenia bufora finansowego, który należy utrzymywać. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe związane z Państwa zobowiązaniami finansowymi wobec nas.
  • Przelew wierzytelności/sekurytyzacja: Jeżeli przekazujemy naszą umowę z Państwem innej instytucji finansowej, nasza umowa zostaje przejęta, podczas gdy w razie fuzji lub podziału, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osobę trzecią przejmującą Państwa umowę z nami, ale warunkiem takiego przekazania jest wyrażenie przez taką osobę trzecią zgody na przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie prywatności i danych.
  • Audyty i badania wewnętrzne: W razie potrzeby możemy korzystać z Państwa danych osobowych w czasie wewnętrznych audytów i badań, na przykład w celu sprawdzenia, czy nowe zasady zostały poprawnie wprowadzone, albo w celu identyfikacji ryzyka.
  • Realizacja naszych procesów biznesowych: Korzystamy z Państwa danych osobowych w celu realizowania, analizowania i usprawniania naszych procesów biznesowych, tak aby móc skuteczniej wspierać Państwa. Jeśli to możliwe, Państwa dane osobowe są wcześniej anonimizowane lub poddawane pseudonimizacji.

  Podstawa prawna

  Mamy prawnie uzasadniony interes w kategoryzacji i ustalaniu ryzyka, które jest nieodłącznie związane z prowadzoną działalnością, i w związku z tym podejmujemy kroki mające zminimalizować lub przenieść to ryzyko (lub jego część) i usprawnić nasze procesy biznesowe z korzyścią dla Państwa i dla nas.

  W celu archiwizowania, prowadzenia badań naukowych lub historycznych albo w celach statystycznych.

  Cele

  Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich archiwizowania w interesie publicznym, prowadzenia badań naukowych lub historycznych albo w celach statystycznych. Jeśli to możliwe, Państwa dane osobowe są wcześniej anonimizowane lub poddawane pseudonimizacji.

  Podstawa prawna

  Podczas przetwarzania danych osobowych do celów archiwizacji, badań naukowych lub historycznych albo celów statystycznych, dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AF, sektora finansowego albo naszych Klientów i pracowników.

  Jeżeli w tym punkcie wskazaliśmy istnienie prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu, bierzemy pod uwagę to, czy Państwa interes lub podstawowe prawa i wolności nie są w stosunku do niego nadrzędne.


  8. Czy w indywidualnych przypadkach, korzystamy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym z profilowania?

  Będziemy podejmować decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Państwa skutki prawne lub istotnie na Państwa wpływają, wyłącznie gdy będzie to dozwolone przez prawo.

  Wydawanie przez nas decyzji kredytowej, opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

  Logika zautomatyzowanej decyzji kredytowej
  Nasz system do automatycznego podejmowania decyzji uwzględnia kombinację następujących cech transakcji: klienta/struktury transakcji/dostawcy/składnika aktywów. Jeżeli wszystkie te parametry spełniają określone wcześniej kryteria, transakcja może być zatwierdzona automatycznie; jeśli nie, może być odesłana w celu podjęcia decyzji ręcznie lub odrzucona.

  Oceny Państwa ryzyka kredytowego dokonuje się z uwzględnieniem kilku czynników:

  Poniżej wymieniono najważniejsze czynniki, które wpływają na Państwa ocenę kredytową:

  a.

  Państwa sytuacja finansowa: Na podstawie danych osobowych przekazanych nam przez Państwa w procesie oceny ryzyka kredytowego, konsultujemy się z zewnętrznymi agencjami ratingu kredytowego w celu uzyskania odpowiednich informacji finansowych (ratingu kredytowego, sprawozdań finansowych, obrotów/wypłacalności, historii płatności). Jeżeli mają lub mieli Państwo z nami relację w przeszłości, łączymy wymienione powyżej (zewnętrzne) informacje finansowe z Państwa wewnętrzną historia płatności.

  b.

  Obowiązujące warunki i cechy Programu Partnerskiego AF, na podstawie których wnioskują Państwo o rozwiązanie finansowe.

  c.

  Kody obszarów Państwa działalności i rodzaj aktywów, które chcą Państwo sfinansować z naszą pomocą


  Istotność i przewidywane skutki zautomatyzowanej decyzji kredytowej
  W razie nieosiągnięcia wymaganego minimum, zautomatyzowana decyzja kredytowa powoduje odmowę. W takim przypadku AF wstrzyma się od zawarcia z Państwem umowy, ponieważ uznamy, że powiązane ryzyko ponoszone przez AF byłoby za wysokie.

  Przysługujące Państwu prawa szczególne dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  Ocena Państwa ryzyka kredytowego obliczana jest w ramach procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ale ten proces zawsze będzie uwzględniać Państwa prawo do zażądania ręcznej weryfikacji decyzji.

  Mają Państwo prawo do niezaakceptowania decyzji podjętej wyłącznie na podstawie zautomatyzowanej analizy kredytowej. Na podstawie zawiadomienia o zastosowaniu w odniesieniu do Państwa zautomatyzowanej decyzji kredytowej, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiej zautomatyzowanej decyzji kredytowej. W takim przypadku częścią zastosowanej przez nas oceny będzie interwencja ludzka.

  Po wydaniu zautomatyzowanej decyzji kredytowej, i jeśli będą chcieli Państwo przedstawić swój punkt widzenia i wyrazić sprzeciw wobec tej (zautomatyzowanej) decyzji, mają Państwo również prawo do zażądania interwencji ludzkiej. W takim przypadku to człowiek dokona przeglądu i ponownej oceny decyzji wygenerowanej wcześniej w sposób zautomatyzowany.

  Podstawa prawna oceny kredytowej

  Istnieją różne obowiązujące podstawy prawne poszczególnych weryfikacji kredytowych, które będą różnić się w poszczególnych przypadkach. Zostały one przedstawione poniżej:

  a.

  AF podejmuje decyzję w celu: (a) zawarcia lub realizacji umowy; lub (b) zarządzania umową, pod warunkiem, że wniosek bazowy skutkujący decyzją AF został złożony przez Państwa; lub

  b.

  w pewnych przypadkach, gdy podstawa prawna wymieniona w lit. a) nie obowiązuje w stosunku do nas, my lub nasz Partner poprosimy Państwa o zgodę zanim my lub nasz Partner dokonamy kontroli kredytowej lub oceny kredytowej.


  9. W jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi i jak je zabezpieczamy?

  Wyłącznie pracownicy, którzy potrzebują dostępu do celów wskazanych w pkt. 5, 7 i 8, będą przetwarzać Państwa dane osobowe. Wszyscy nasi pracownicy mają obowiązek zachowania poufności.

  AF będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do celów, w jakich zostały one pierwotnie zebrane. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie innym niż pierwotny cel (cel wtórny), ale wyłącznie, jeśli cel wtórny jest zgodny z celem pierwotnym.

  Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu, stosujemy środki techniczne i organizacyjne dla ochrony i zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Te środki bezpieczeństwa mają na celu uniemożliwienie wykorzystania Państwa danych niezgodnie z prawem lub w oszukańczy sposób. W szczególności stosujemy środki bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność, integralność i dostępność danych, jak również odporność systemów i usług, które przetwarzają te dane, a także zdolność do przywrócenia danych w razie naruszenia ochrony danych. Jeśli to możliwe, staramy się chronić Państwa dane osobowe przy pomocy pseudonimizacji lub szyfrowania. Poza tym testujemy, weryfikujemy i poddajemy regularnej ocenie efektywność naszych technicznych i organizacyjnych środków w celu zapewnienia ciągłych usprawnień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.


  10. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim i/lub do innych krajów?

  a. W ramach Grupy
  Jesteśmy spółką zależną AGCO FINANCE B.V., która stanowi współwłasność De Lage Landen International B.V. (51% udziałów) oraz AGCO International Holdings B.V. (49% udziałów). De Lage Landen International B.V. jest spółką zależną Coöperatieve Rabobank U.A. („Rabobank” i łącznie z jej spółkami zależnymi: „Grupa”).

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w ramach Grupy w prawnie uzasadnionych celach, do podmiotów, które przestrzegają zasad Rabobank opisanych w Kodeksie Prywatności Rabobank, na przykład, gdy Państwa wniosek o udzielenie finansowania wymaga udziału Rabobank, ponieważ przekracza określony wewnętrznie próg naszego zaangażowania.

  Kodeks Prywatności Rabobank opisuje wymogi, jakie muszą spełniać wszystkie podmioty z Grupy na całym świecie i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a także służy jako wiążące reguły korporacyjne Grupy.

  AGCO International Holdings B.V. jest spółką zależną AGCO Corporation. Dane mogą być przekazywane między AGCO Finance i AGCO Corp Group w zakresie dozwolonym przez prawo i w zgodzie z naszymi uzgodnieniami.

  b. Poza Grupą

  Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane osobom trzecim spoza Grupy, jeśli mamy prawny obowiązek ich przekazania, ponieważ musimy potwierdzić Państwa tożsamość przed zawarciem z Państwem umowy albo, ponieważ korzystamy z usług osób trzecich, aby spełnić zobowiązania podjęte wobec Państwa. Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe organom skarbowym i nadzorczym albo (krajowym) organom ds. ochrony danych.

  Jeśli nie uregulują Państwo swoich zobowiązań w terminie, możemy przekazać Państwa dane osobowe osobom trzecim, które musimy zaangażować w związku z naszymi usługami (na przykład firmom windykacyjnym, komornikom, prawnikom).

  Możemy przekazywać Państwa dane osobowe Partnerom do celów współpracy w odniesieniu do potencjalnych Klientów i/lub strategii remarketingowych. Na przykład możemy udostępnić naszym Partnerom informacje o dacie początkowej i końcowej umowy albo istotnych zmianach, jakie zaszły w okresie obowiązywania umowy.

  Możemy przenieść naszą umowę z Państwem na inną instytucję finansową. Po przeniesieniu umów, druga strona także będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Uzgodnimy z drugą stroną obowiązek przestrzegania prawa i przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych.

  Możemy udostępniać dane osobowe osobom trzecim (takim jak nasze agencje marketingowe lub dostawcy), które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu do celów komercyjnych/ marketingowych.
   
  Czasami angażujemy Partnerów i osoby trzecie do przetwarzania danych osobowych na podstawie naszych instrukcji, jeżeli jest to niezbędne w związku z celem zbierania Państwa danych osobowych. Zdarza się to na przykład, gdy Partner wspiera nas w świadczeniu naszych usług na Państwa rzecz, lub w przypadku podmiotów, które archiwizują lub niszczą w naszym imieniu dokumenty.

  Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe każdej właściwej stronie, powodowi, skarżącemu, zgłaszającemu żądanie, organowi ścigania lub sądowi w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdej właściwej stronie do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania lub ścigania czynów zabronionych, lub wykonywania kar, w tym w celu ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Osoby trzecie muszą być wcześniej uznane za wystarczająco wiarygodne z punktu widzenia prywatności i ochrony danych. Osoby trzecie możemy angażować tylko, jeśli jest to zgodne z celami przetwarzania Państwa danych osobowych. Poza tym te osoby trzecie mogą zostać zaangażowane przez nas wyłącznie pod warunkiem zawarcia odpowiednich umów, zastosowania właściwych środków ostrożności i zagwarantowania poufność Państwa danych osobowych.


  W razie przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim spoza Unii Europejskiej (dalej także „Europa”), zastosujemy dodatkowe środki ostrożności, aby chronić Państwa dane osobowe. W niektórych krajach poza Unią Europejską obowiązują zasady prywatności i ochrony Państwa danych inne niż w Europie. Jeżeli przekażemy Państwa dane osobom trzecim spoza Unii Europejskiej, a Komisja Europejska ustali, że kraj siedziby takiej osoby trzeciej nie zapewnia wystarczającej ochrony w obszarze przetwarzania danych osobowych, przekażemy Państwa dane osobowe wyłącznie pod warunkiem zastosowania innych usankcjonowanych środków ochrony, takich jak standardowe klauzule umowne („EU Model Clauses”) zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  W razie przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim znajdującym się w kraju, który uznano za niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych, zastosujemy dodatkowe środki ostrożności, aby chronić Państwa dane osobowe.


  11. Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, w jakich je zebrano. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że dostęp do dotyczących Państwa informacji mogą uzyskać wyłącznie osoby mające prawo dostępu do tych informacji. Na przykład pracownicy naszego działu HR nie mają dostępu do danych osobowych naszych Klientów, czy Partnerów.

  Usuniemy dane osobowe wcześniej, jeśli zażądają Państwo od nas usunięcia Państwa danych osobowych, chyba że prawo stanowi inaczej. W określonych przypadkach możemy zastosować inne okresy retencji danych. Stanie się tak na przykład, jeżeli organ nadzorczy wymaga zachowania określonych danych osobowych przez dłuższy okres, jeżeli wnieśli Państwo skargę, która wymaga dłuższego przechowywania powiązanych danych osobowych albo w szczególnych przypadkach do celów archiwizacji, postępowań prawnych albo do celów historycznych, badań naukowych lub statystycznych.

  12. Jakie prawa Państwu przysługują?

  a. Prawo dostępu do danych i ich poprawiania
  Mają Państwo prawo do zażądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo wnieść o ich poprawienie lub uzupełnienie.

  b. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Jeżeli nie mamy obowiązku prawnego lub nie ma prawnie uzasadnionych przyczyn biznesowych zachowania Państwa danych osobowych, spełnimy to żądanie.

  c. Prawo do ograniczenia danych osobowych)
  Mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przez nas przetwarzania Państwa danych osobowych. Możemy odrzucić żądanie o ograniczenie przetwarzania, jeżeli będziemy mieć podstawę do dalszego przetwarzania tych danych osobowych (np. konieczność realizacji umowy, obowiązek archiwizacji nałożony przez prawo albo ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

  d. Prawo do przenoszenia danych
  Mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyli Państwo nam w związku z zawartą z nami umową, lub dane dostarczone nam za Państwa zgodą, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo również prawo żądać przekazania tych danych osobowych osobie trzeciej. Jeśli zażądają Państwo od nas przekazania danych osobowych bezpośrednio osobie trzeciej, dane te zostaną przekazane, tylko jeśli będzie to technicznie możliwe.

  e. Prawo do sprzeciwu
  Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, np.: jeśli nagrywamy rozmowy telefoniczne. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, ustalimy, czy Państwa dane osobowe mogą przestać być używane w danym celu. Następnie będziemy mogli podjąć decyzję o zaprzestaniu przetwarzania Państwa danych osobowych. Zawiadomimy Państwa o naszej decyzji i ją uzasadnimy. Mają Państwo również prawo do żądania zaprzestania korzystania z Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku podejmiemy działania, aby zapewnić niekontaktowanie się z Państwem w tym celu.

  f. Prawo do wycofania zgody
  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na szczególne przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas, zawsze mogą Państwo tę zgodę wycofać. W takiej sytuacji nie będziemy mogli dalej przetwarzać Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej cofnięciem..


  13. W jaki sposób można skontaktować się z nami w razie żądania, pytania lub skargi?

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw opisanych w pkt. 12 albo zadać pytanie dotyczące niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, proszę skontaktować się z naszym lokalnym specjalistą ds. prywatności wysyłając wiadomość na adres: ochronadanych@dllgroup.com.

  Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o wypełnienie formularza, do którego odnośnik znajduje się poniżej:

  Złóż wniosek lub skargę

  Udzielimy odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa żądania. W szczególnych przypadkach możemy przedłużyć ten okres o kolejne 2 miesiące. W celu przetworzenia Państwa żądania, możemy wymagać od Państwa przekazania informacji pozwalających na zidentyfikowanie Państwa. Możemy również wnosić o doprecyzowanie przez Państwa żądania.

  Dołożymy wszelkich starań, aby przetworzyć Państwa żądanie, pytanie lub reklamację terminowo i w odpowiedni sposób.

  Jeżeli stwierdzą Państwo, że Państwa żądanie, pytanie lub reklamacja nie zostały rozpatrzone terminowo lub odpowiednio, mogą Państwo złożyć skargę używając zamieszczonego powyżej odnośnika.

  Jeżeli w dalszym ciągu będą Państwo przekonani, że Państwa żądanie, pytanie lub reklamacja nie zostały przetworzone terminowo lub odpowiednio, mogą się Państwo również skontaktować z organem nadzorczym. Poniżej przedstawiono dane kontaktowe organu nadzorczego.

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

  14. Czy będziemy aktualizować niniejszą Informację o przetwarzaniu danych osobowych?

  Niniejsza Informacja może być aktualizowana co jakiś czas. Może mieć to miejsce, na przykład w przypadku dodatkowych wymogów prawnych albo w przypadku przetwarzania danych osobowych przez nas w nowych celach. Należy pamiętać, że aktualną wersję niniejszej Informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.agcofinance.com.