PRIVACYVERKLARING

Inleiding 
AGCO Finance N.V. en haar verbonden ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen AGCO Finance) respecteren uw privacy en zullen persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. AGCO Finance hanteert daarbij het leidende beginsel dat wij de privacy van (potentiële) klanten en van bezoekers van onze websites in al onze activiteiten respecteren. AGCO Finance verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In Nederland houdt AGCO Finance zich ook aan de privacyverklaring van haar moedervennootschap de Rabobank Groep (waarvan AGCO Finance deel uitmaakt). Deze Privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerking door AGCO Finance en uw rechten ten aanzien van die gegevensverwerking. 

Verzameling van persoonlijke gegevens 
AGCO Finance levert diensten op het gebied van leasing, vendor finance en commercial finance en op het gebied van administratie en risico- en assetmanagement. Bij het leveren van deze diensten kan AGCO Finance samenwerken met partners (hierna: onze partnerondernemingen) Wanneer AGCO Finance bijvoorbeeld diensten verleent op het gebied van vendor finance, werkt AGCO Finance samen met de fabrikanten en distributeurs van deze goederen. We kunnen diensten en/of producten rechtstreeks aanbieden en/of verkopen, via deze fabrikanten en distributeurs of via andere leveranciers. Gewoonlijk worden uw persoonlijke gegevens gevraagd wanneer u (of uw onderneming) bij AGCO Finance een van onze producten aanvraagt. Van tijd tot tijd kan AGCO Finance ook persoonlijke gegevens verkrijgen van andere bronnen (bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden met kredietwaardigheidsbeoordelingen).

Reikwijdte/doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens 
Uw persoonlijke gegevens worden door AGCO Finance gebruikt voor het verrichten van kredietverificaties, het ontwikkelen, verstrekken en verbeteren van onze financiële producten en diensten, opname in onze systemen voor contractadministratie en relatiebeheer, het naleven van toepasselijke regels en voorschriften, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en, na uw voorafgaande toestemming, uitbreiden van onze commerciële relatie met u (bijvoorbeeld via direct marketing door de AGCO Financeonderneming waarmee u een zakelijke relatie hebt), intern management en het verrichten van marktonderzoek. AGCO Finance kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor het syndiceren en securitiseren van financiële producten aan andere financiële instellingen. 

Bekendmaking van persoonlijke gegevens aan derden 
AGCO Finance kan uw persoonlijke gegevens delen binnen de groep (met inbegrip van haar hoofdmoedermaatschappij Rabobank and AGCO Corporation) en tevens met derden, met inbegrip van partnerondernemingen en andere ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop en levering van onze diensten, voor de hierboven genoemde doeleinden. AGCO Finance deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de hierboven genoemde doeleinden. 

AGCO Finance zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich zullen houden aan de in deze Privacyverklaring vastgelegde beginselen. Voor zover deze partijen uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken, zullen we van hen verlangen dat zij passende maatregelen treffen om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en dat zij deze gegevens alleen verwerken volgens onze instructies. 

Rechten 
U hebt het recht een overzicht van uw persoonlijke gegevens en informatie over de bron daarvan te ontvangen en AGCO Finance verzoeken om deze persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd met de wet- en regelgeving zijn. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw specifieke situatie. Als u geen informatie over onze financiële producten en diensten wilt ontvangen die wij u van tijd tot tijd kunnen sturen, kunt u daar te allen tijde kosteloos bezwaar tegen maken. Daartoe kunt u een e-mailbericht sturen naar de afdeling van AGCO Finance waarmee u zakendoet, of het adres gebruiken dat in onze mailing aan u staat vermeld. Als u een van uw andere rechten wilt uitoefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met AGCO Finance via het adres onder de knop Contact. 

Internationale overdracht 
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar plaatsen buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld naar onze dochter- en partnerondernemingen die daar gevestigd zijn. Indien een dergelijke overdracht van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, zal AGCO Finance ervoor zorg dragen dat een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd, en dat de nodige maatregelen zijn getroffen en relevante controles worden verricht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te beschermen, en dat deze overdracht in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Cookies voor managementinformatie 
AGCO FINANCE verzamelt informatie op haar website door middel van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die een website automatisch naar uw browser stuurt. Lees onze [Cookieverklaring] voor meer informatie over cookies en hoe deze door AGCO Finance worden gebruikt. 

Links naar andere websites 
Op de website van AGCO Finance kunt u verschillende links naar andere websites vinden. AGCO Finance heeft deze websites met zorg uitgezocht, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor hun privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Wij adviseren u de Privacyverklaring van de betreffende websites te lezen voor informatie over hoe en voor welke doeleinden zij uw persoonlijke gegevens verwerken. 

Social media 
De website van AGCO Finance kan knoppen bevatten waarmee u pagina's op socialmedia-sites kunt promoten, delen of liken zoals (maar niet uitsluitend) LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Als u ervoor kiest content van de website van AGCO Finance via deze socialmedia-sites te delen, zijn uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in AGCO Finance) ook zichtbaar voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina's op deze socialmedia-sites. Het gebruik van deze websites valt volledig onder de voorwaarden van de socialmedia-sites (inclusief hun eigen privacybeleid). AGCO Finance is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door en het privacybeleid van deze socialmedia-sites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmedia-sites. Wij adviseren u de privacyverklaringen (die regelmatig kunnen veranderen) van de betreffende socialmedia-sites zorgvuldig te lezen voor informatie over hoe en voor welke doeleinden zij uw persoonlijke gegevens verwerken. 

Wijziging van de Privacyverklaring 
AGCO Finance kan deze Privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en actualiseren. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van deze veranderingen. 

Contact opnemen 
Mocht u vragen of klachten hebben over de privacy van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u op de knop Contact klikken voor onze contactgegevens.