Gebruiksvoorwaarden

AGCO Finance NV is een naamloze vennootschap ingeschreven in België, op het volgende adres: Blarenberglaan 3 C , 2800 Mechelen. Telefoonnr.: +32 2 718 04 50; Ondernemingsnummer: 0849.792.254

 

Het bedrijf AGCO Finance en haar dochterondernemingen zorgen voor het beheer van deze site met het oog op voorlichting, onderwijs en communicatie. Deze website van AGCO Finance wordt u voorgesteld onder de hierna beschreven voorwaarden. Door u toegang te verschaffen tot deze website en deze te gebruiken, aanvaardt u de modaliteiten ervan. 
 
Bovendien, door u toegang te verschaffen tot deze site, stemt u uitdrukkelijk in met het administratieve toezicht waaraan deze site is onderworpen op verschillende tijdstippen. Enig bewijs van mogelijke criminele activiteit, waargenomen tijdens dergelijke controle, kan meegedeeld worden aan de betrokken autoriteiten. Indien u dit toezicht weigert, vragen wij u om deze site onmiddellijk te verlaten. 
 
De rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot alle auteursrechten in om het even welke tekst of afbeelding op deze site, is eigendom van AGCO Finance of maakt het voorwerp uit van een licentie van het bedrijf. Het publiceren, kopiëren of verdelen van documenten en gegevens van deze website is strikt verboden zonder de schriftelijke toestemming van AGCO Finance. AGCO Finance garandeert niet dat uw gebruik van de informatie van deze website geen inbreuk vormt op de rechten van derden die geen enkele band hebben met AGCO Finance. 
 
Niets op deze website mag worden beschouwd als licentieoverdracht of gebruiksrecht van een patent of handelsmerk van AGCO Finance, behalve in geval van schriftelijke toestemming van AGCO Finance of van een derde partij die eigenaar is van de patenten of de weergegeven handelsmerken. Vragen over het gebruik van patenten of handelsmerken en verzoeken om te bepalen of een naam een handelsmerk van AGCO Finance is, dienen te worden gericht aan AGCO Finance. Voor zover bij wet is toegestaan, worden de tekstuele afbeeldingen en gegevens in deze publicatie "als dusdanig" verstrekt, zonder enige garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of de afwezigheid van schending van de rechten van derden. Deze clausule heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. 
 
Alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op deze website te waarborgen. Deze kan echter een aantal onnauwkeurigheden, fouten of omissies bevatten waarvan AGCO Finance alle aansprakelijkheid afwijst. De inlichtingen op de website zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment. De informatie over AGCO Finance of haar producten wordt louter ter indicatie verstrekt en dient niet als vanzelfsprekend te worden beschouwd. Voor meer gedetailleerde inlichtingen kunt u contact opnemen met AGCO Finance. In geen geval kunnen AGCO Finance verantwoordelijk gesteld worden voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van winstderving of verlies van opbrengsten), hetzij op contractuele wijze, door nalatigheid of als gevolg van andere onrechtmatige handelingen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, misbruik of prestaties van deze site, alsook ten gevolge van informatie, gebrek aan informatie, elk document, elke software of ander materiaal verkregen via om het even welke AGCO Finance webpagina. 
 
Deze website bevat links naar websites van derden. Deze links worden u uitsluitend geleverd ter informatie. Ze vallen niet onder het beheer of de invloed van AGCO Finance. AGCO Finance aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden of de links die voorkomen op de websites waarnaar wordt verwezen. Het opnemen van een link impliceert niet systematisch dat de entiteiten waarnaar wordt verwezen, de websites waarnaar wordt verwezen of een product of dienst op een site waarnaar wordt verwezen, worden goedgekeurd door AGCO Finance. 
 
AGCO Finance aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade of virussen die uw computerapparatuur, software, uw gegevens of enig andere eigendom aantasten, als gevolg van de toegang tot deze website of het downloaden van documenten, gegevens, teksten, afbeeldingen, video of audiobestanden vanaf deze website.