Leasing (Finansowy)

W przypadku leasingu finansowego Dealer wystawia fakturę na AGCO Finance.
Leasing finansowy jest zbliżony do pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka.

Leasingobiorca umieszcza przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i amortyzuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu, inaczej niż w leasingu operacyjnym, gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

• Leasingobiorca amortyzuje maszynę
• Po zakończeniu okresu leasingu po spłacie wszystkich należności maszyna staje się własnością Leasingobiorcy
• Dowolne ustalanie okresu leasingu i wartości wykupu to możliwość dopasowania do planów finansowych gospodarstwa/firmy