Reklamacje

Reklamacje osόb fizycznych

Reklamacje osόb fizycznych w trybie ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348).

Klient będący osobą fizyczną może złożyć reklamację na podstawie Ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348). W rozumieniu ww. Ustawy reklamacja to każde zastrzeżenie dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Klient będący osobą fizyczną może złożyć reklamację:

a) pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby Spόłki: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, (dalej jako „Siedziba Spόłki”) lub osobiście, poprzez złożenie pisma w Siedzibie Spόłki;

b) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w Siedzibie Spόłki lub telefonicznie, dzwoniąc na numery telefonów Spόłki przeznaczone do obsługi reklamacji:

tel. + 48 22 279 47 16

c) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to jest:

- wysyłając poniższy wypełniony formularz na adres mailowy: dzial.operacji@agcofinance.com

Spόłka w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta będącego osobą fizyczną, wyśle temu Klientowi listem poleconym odpowiedź na tę reklamację lub, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, informację o przyczynie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Na wniosek Klienta Spόłka udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną. 

Pobierz formularz

Pozostałe reklamacje

Spόłka dochowuje należytych starań, aby sygnały pochodzące od Klientόw były brane pod uwagę. Dlatego Spόłka, pomimo braku ustawowego obowiązku, rozpatruje reklamacje pochodzące od Klientόw nie będących osobami fizycznymi (np. spόłki prawa handlowego, spόłdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, itp.).

Klient może złożyć reklamację:

a) pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby Spόłki: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, (dalej jako „Siedziba Spόłki”) lub osobiście, poprzez złożenie pisma w Siedzibie Spόłki;

b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to jest:

- wysyłając poniższy wypełniony formularz na adres mailowy: dzial.operacji@agcofinance.com

Odpowiemy na Państwa reklamację  nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania od Państwa wniosku. Odpowiedź w sprawie reklamacji wyślemy na podany przez Państwa adres mailowy bądź pocztowy.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, wyślemy Państwu informację o przyczynie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji.

Pobierz formularz